Algemene voorwaarden en Privacy Policy - wenmar.nl

wenmar.nl

Categorieën

Algemene Voorwaarden en Privacy Policy

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN en Privacy Polici

opgesteld op 1 februari 2018 te Hengelo (NL)
van

WenMar.nl

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
opgesteld op 1 februari 2018 te Hengelo (NL)

 

PRIVACY POLICY

Opgesteld en aangevult op 22 mei 2018 te hengelo (NL)

 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

a. Verkoper: WenMar, gevestigd te (7551BJ) Hengelo (NL) Emmaweg 24, tevens handelend onder de naam  Havekes Sleutelspecialist gevestigd op hettzelfde adres, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie verkoper producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie verkoper een overeenkomst aangaat of met wie verkoper in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

d. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door verkoper, die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

e. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook , die verkoper voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;

f. Order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Behoudens wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere Algemene Voorwaarden van verkoper van toepassing zijn, maken deze Voorwaarden deel uit van alle Overeenkomsten en zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen verkoper en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Opdrachtgever wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.4 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig en zonder beding aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.


3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat Verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of anderszins voor akkoord heeft bevestigd. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bij voorbeeld bij verkoop uit de magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de Opdrachtgever, dan wel doordat de Verkoper aan een om levering verzocht hebbende Opdrachtgever een factuur zendt.

3.3 Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewicht en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten zijn met zorg gedaan, maar Verkoper kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten. Wanneer Opdrachtgever aantoont dat de (af)geleverde producten en/of diensten zodanig afwijken van de opgaven van Verkoper of van de monsters, tekeningen of modellen dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

3.4 Door de Verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.


4. Prijzen

4.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief omzetbelasting, en exclusief eventuele handeling- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De prijzen en bijkomende informatie in alle documenten van Verkoper zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

4.2 De door Verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de producten wordt verhoogd, heeft de Verkoper het recht de verhogingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.

4.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het vorige lid is het in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in/of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de Verkoper de producten heeft gekocht.

4.4 Opdrachtgever vrijwaart Verkoper van alle kosten en schade die voor Verkoper mochten voortvloeien uit het feit:

a. dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/of

b. dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Verkoper en/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 Elke Overeenkomst wordt door de Verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarden, dat de Opdrachtgever op grond van door de Verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kritiekwaardig blijkt.

5.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van de Verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, moet betaling geschieden contant zonder enige aftrek, verrekening of korting alvorens dan wel ten laatste op moment van levering van de overeengekomen producten of diensten, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, dan wel of door de Opdrachtgever wordt gereclameerd. Verkoper is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt. Ten vroegste na ontvangst van vooruitbetaling zal Verkoper in dat geval over gaan tot acceptatie en behandeling van de order van Opdrachtgever. Betaling per bank dient te geschieden op Rabobank te Borne rekeningnummer. NL50RABO0113432119. Verkoper heeft het recht een voorschot te eisen dat ten minste 50% van de totale betalingsverplichting vertegenwoordigt. De door Verkoper gestelde betalingstermijn voor betaling door Opdrachtgever na levering van de goederen of diensten, bedraagt ten hoogste 8 dagen. Reclames schriftelijk onder vermelding van factuurnummers, factuurdata en bonnummers, binnen 5 dagen.

5.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Verkoper, tenzij dit hem op basis van een in kracht van rechtelijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan. Verkoper accepteert geen inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.

5.5 Zolang de Opdrachtgever de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de Verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5.6 Opdrachtgever heeft niet het recht om zijn verplichtingen op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 30 dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

5.7 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.

5.8 Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering verschuldigd: rentekosten gelijk aan de Depositorente van de Europese Centrale Bank plus 6,75%. Eventueel door Verkoper te maken incassokosten bedragen minstens 15% van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 140,00 en komen ten laste van Opdrachtgever. Indien Verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.9 Indien door Verkoper, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

5.10 Speciaal voor Opdrachtgever bestelde delen kunnen door Verkoper niet zonder kosten retour worden genomen. Indien goederen door Opdrachtgever bij Verkoper worden besteld, en Opdrachtgever goederen vervolgens niet afneemt, is Verkoper gerechtigd gemaakte kosten evt. vermeerderd met een opslag, door te berekenen aan Opdrachtgever.


6. Afleveringstermijn

6.1 De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door Verkoper zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch deze door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Verkoper heeft het recht om artikelen die uit voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren.

6.2 Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging of orderbevestiging anderszins door Verkoper. Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens, vooruit- of aanbetalingen dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens, vooruit- of aanbetalingen of hulpmiddelen in het bezit zijn van Verkoper, doch niet eerder dan op de datum van de orderbevestiging.

6.3 Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst. De door Verkoper opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Verkoper zal trachten de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet op grove schuld geeft overschrijding van de levertijd Opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten (af) te leveren.


7. Aflevering en risico

7.1 Alle producten, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de Opdrachtgever. Verbintenissen, tegenover derden aangaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de Opdrachtgever te zijn aanvaard.

7.2 De Verkoper heeft het recht de producten, welke gereed zijnde, door oorzaak onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

7.3 De keuze van het vervoermiddel is aan Verkoper, ook bij niet franco zendingen, waarbij door de Opdrachtgever geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De Verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welk oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoermiddel uitvalt.

7.4 Ten aanzien van de in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de Verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de Opdrachtgever.

7.5 Tenzij de Opdrachtgever de Verkoper tijdig verzoekt de producten tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de producten onverzekerd.

7.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel, station- en inklaringskosten, belastingen etcetera voor rekening van de Opdrachtgever.

7.7 Mocht de Opdrachtgever de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, te vermeerderen met de rente en kosten en schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.

7.8 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijfslocatie te Borne


8. Overmacht

8.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

8.2 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

8.3 Onder overmacht van Verkoper wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd.

8.4 Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de Verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de Verkoper de hem door zijn leverancier verkochte producten niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de Verkoper de keuze heeft de levering uit te stellen of koopovereenkomst te ontbinden.

8.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

9.2 Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Verkoper in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.
Daarna zal ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.8.

9.3 Voordat de eigendom van de producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
Opdrachtgever is slechts gerechtigd de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

9.4 De Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en deze te verzekeren tegen risico's als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Verkoper zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Verkoper.

9.5 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de producten is, zal Opdrachtgever Verkoper onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is beschadigd, of de producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Opdrachtgever Verkoper op Verkopers eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Verkoper eigenaar is, zich bevinden.

9.6 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom)rechten van Verkoper.


10. Intellectuele eigendom

10.1 Verkoper verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Verkoper kan Opdrachtgever echter niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.2 Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Verkoper, dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

11. Inspectie en reclame/klachten

11.1 Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de bovengestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan Verkoper worden gemeld.

11.2 Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende producten onverwijld te staken.

11.3 Opdrachtgever zal alle door Verkoper voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.

11.4 Opdrachtgever heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van producten waarvan door Verkoper geen controle op de reclame kan plaatshebben.

11.5 Het staat opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Verkoper kan niet tot acceptatie worden verplicht. De kosten van retourneren naar de Verkoper of diens leverancier of andere derde partij, alle benodigde behandelingen en eventueel hernieuwd opsturen van de producten, substituten of additieven naar de Opdrachtgever, zijn voor Opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico. Speciaal bestelde delen kunnen niet zonder kostenverrekening van de Verkoper naar de Opdrachtgever toe worden geretourneerd, waaronder vergoedingen voor bijvoorbeeld administratie, handeling en transportkosten naar inzicht van de Verkoper kunnen worden verrekend. Verkoper blijft in alle gevallen vrij van kosten.

11.6 Opdrachtgever kan geen aanspraken ter zake van reclames over gebreken van producten doen gelden jegens Verkoper zolang Opdrachtgever enige niet daar rechtstreeks tegenoverstaande verplichting jegens Verkoper niet is nagekomen.

11.7 Reclame betreffende geleverde producten kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde producten en alsnog te leveren producten, ook niet als die producten zijn of zullen worden geleverd door uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

11.8 Reclames op geleverde gebruikte producten worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de Verkoper niet in behandeling genomen en de Verkoper is ter zake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook.

11.9 Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht reclameert ter zake van gebreken van een product, is de daaruit voor Verkoper voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in 13.1 omschreven verplichtingen, al naar gelang de aard van de reclamering met inachtneming van de overige bepalingen van artikel 13 (garantie).

11.10 Onder geen beding en op geen enkel moment voor of na definitieve levering kan de Opdrachtgever schadevergoeding van, dan wel ontbinding van de overeenkomst met Verkoper bedingen, indien de verworven producten niet voor bepaalde specifieke doeleinden kunnen worden aangewend, die door Verkoper is getoond, genoemd of vermeld. Indien er bijvoorbeeld vanwege eender welke reden, buiten grove schuld van Verkoper, geen wettelijke toelating van bepaalde producten voor bepaalde specifieke doeleinden kan plaatsvinden, zoals de toekenning van wegtoelating van voertuigen verkocht met EEC- type goedkeuring. Evenmin is Verkoper in welke vorm dan ook aansprakelijk voor eventuele overtredingen en de financiële en juridische gevolgen hiervan, ten gevolge van het (on)rechtmatig gebruik of de toepassing van de door Verkoper aan Opdrachtgever verkochte machines, materialen of diensten.


12. Montage en inwerkingstelling

12.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling en aftersales-service niet berekend, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Heeft de Verkoper zich tot montage en inwerkingstelling van de verkochte en geleverde producten verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die producten, indien:

a. montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding en dergelijke voor de monteur zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de producten moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of gerepareerd.

Voor rekening van de Opdrachtgever is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

12.3 Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de Verkoper, niet regelmatig met de montage en de inwerkingstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de Opdrachtgever.

12.4 Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing.


13. Garantie

13.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Verkoper genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren, zal Verkoper de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Verkoper en Opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Verkoper ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Verkoper tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

13.2 Indien Verkoper producten aan Opdrachtgever aflevert welke Verkoper van toeleveranciers heeft verkregen, is Verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door Verkoper aan Opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Tevens zijn alle eventuele administratie, verzend en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie dan wel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de Verkoper te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de Opdrachtgever. Alle verzendkosten van Opdrachtgever naar Verkoper zijn te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever. Geen garantie op accu's, batterijen, banden en andere slijtdelen. Uitsluitend garantie op de door Verkoper verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

13.3 Verkoper staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat Verkoper in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers. Het niet toekennen van een wegtoelating door de verantwoordelijke instantie, op een product verkocht door Verkoper valt onder volledig risico voor Opdrachtgever en kan geenszins de transactie of betalingsverplichting herroepen of ontbinden. Ook kunnen geen gemaakte kosten geclaimd worden bij Verkoper.

13.4 De producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Verkoper aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Verkoper en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

13.5 Mocht de Opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de Verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, zal Verkoper niet gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding wordt toegeschreven. Aanspraak op garantie kan alleen plaatsvinden en wordt uitsluitend dan behandeld, indien de Opdrachtgever een compleet ingevuld garantieformulier, hetgeen kosteloos door Verkoper aan Opdrachtgever wordt verstrekt op aanvraag, schriftelijk indient.

13.6 Tenzij nadrukkelijk ander vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door Verkoper worden aangeboden. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In - Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat Opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door Verkoper aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient Opdrachtgever de goederen of producten wederom zelf op te halen op het door Verkoper aangewezen geografisch adres.


14. Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf,  of milieuschade.

14.2 De aansprakelijkheid van Verkoper jegens Opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW). Indien geen koopsom kan worden aangewezen, is Verkopers aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

14.3 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, zal opdrachtgever Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

14.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel of voor zover Verkopers aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijke productaansprakelijkheidsrecht.

14.6 Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Verkoper of haar hoogste leidinggevend personeel, zal Opdrachtgever Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.

14.7 Indien bij levering van producten door Verkoper aan Opdrachtgever aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de producten en doeleinden is Opdrachtgever verplicht zich hieraan te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever, van uit gaan dat Opdrachtgever en zijn personeel of de personen, die Opdrachtgever direct of indirect bij of met het product laten werken of verblijven, zulks in de ruimste zin des woords, de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse, Engelse of Duitse is. Verkoper is bereid Opdrachtgever voor zover mogelijk, die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen. Opdrachtgever is gehouden de kosten ter zake te voldoen.

 

15. Ontbinding

15.1 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst (en) te verlangen, in welke geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

a. de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten;

een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:

a. de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

b. die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

15.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.


16. Toepasselijk recht, informatieplicht en bevoegde rechter  

16.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen Verkoper en Opdrachtgever op basis van een derden beding in deze Voorwaarden of de Overeenkomst. Artikel 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.

16.3 Indien deze Voorwaarden van toepassing zijn in een internationale verhouding met Opdrachtgever, zal deze Verkoper steeds direct informeren over alle bepalingen in deze Voorwaarden die in het land van Opdrachtgever niet afdwingbaar zijn. Mits op voorhand door Verkoper geaccordeerd, zal Verkoper alsdan de redelijke kosten van een eventueel daartoe benodigd onderzoek dragen. Opdrachtgever zal, voor zover hij met het bepaalde in de eerste zin van dit lid in gebreke blijft, zich niet in of buiten rechte beroepen op de mogelijke niet afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen en Verkoper vrijwaren voor enige schade die mocht ontstaan, tenzij Verkoper heeft geweigerd onder redelijke kosten als hierboven bedoeld te voldoen.

16.4 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden ofwel de anders op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

17. Publicaties 

17.1 Hoewel bij het gereedmaken van alle technische, product- en verkoopinformatie en alle overige documenten in schriftelijke en digitale vorm de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze mogelijk verouderde documenten of websites.

17.2 Alle getoonde afbeeldingen en productbeschrijvingen zijn informatief en onder voorbehoud. Eventuele afwijkingen van de geleverde producten van Verkoper aan Opdrachtgever

17.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door Opdrachtgever of andere eender welke andere partij, die het gevolg kan zijn van het bezoek aan de internetpagina van Verkoper, dan wel tengevolge van mogelijke schadelijke bestanden in welke vorm dan ook, zoals virussen, die zich mogelijk bevinden in e-mailberichten en andere digitale bestanden van Verkoper, buiten diens medeweten.

17.4 Alle door Verkoper uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verkoper kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

18 Aansprakelijkheid

18.1 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot ten hoogste een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 13 van deze voorwaarden. De aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan het bedrag van aankoop, zonder mogelijke bijkomende kosten voor Opdrachtgever.

19 Uitvoering werkzaamheden specifiek m.b.t. advies en zakelijke dienstverlening.

19.1 De werkzaamheden worden door WenMar uitsluitend verricht op basis van de goederen, materialen en gegevens die de opdrachtgever haar verstrekt. WenMar staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de verstrekte gegevens.

19.2 WenMar houdt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

19.3 WenMar  zal de werkzaamheden naar haar beste vermogen uitvoeren, echter met dien verstande dat WenMar er niet voor in staat dat het door de opdrachtgever nagestreefde doel wordt bereikt met behulp van de werkzaamheden van WenMar

19.4 WenMar zal zich inspannen om de werkzaamheden binnen een redelijke termijn, dan wel de overeengekomen termijn te verrichten. De opgaven van termijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contacten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Na overschrijding van deze termijnen zal WenMar in overleg treden met de opdrachtgever.

19.5 Wijzigingen in arbeidslonen geven WenMar het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag.

19.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam of merknaam van WenMar te gebruiken of ernaar te verwijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WenMar.

19.7 Alle adviezen, gegevens, documentatie, folders, afbeeldingen, tekeningen et cetera afkomstig van WenMar en die door WenMar aan de opdrachtgever worden verstrekt blijven eigendom van WenMar. WenMar behoudt zich alle auteursrechten voor. Niets uit de genoemde zaken mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, onder voorafgaande schriftelijke toestemming van WenMar, behouden voor zover het gebruik van genoemde zaken zulks noodzaakt.

19.8 De Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 19.6 en 19.7 genoemde zaken aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.

19.9 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in lid 19.6 en 19.7 bedoelde zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij WenMar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hiervoor geeft.

19.10 WenMar beoordeelt of aan de door de opdrachtgever aan haar opgedragen werkzaamheden een einde is gekomen en geeft daarvan schriftelijk kennis aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft alsdan de verplichting te onderzoeken of de zaken en/of de dienstverlening aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen, indien WenMar daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het einde van de werkzaamheden, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

19.11 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na het einde van de werkzaamheden.

19.12 Beantwoorden de werkzaamheden niet aan de overeenkomst, dan is WenMar de te hare keuze slechts gehouden tot het verrichten van de ontbrekende werkzaamheden of het herstellen van de verrichte werkzaamheden.

19.13 Indien de behoorlijke nakoming door WenMar tengevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van WenMar komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, heeft WenMar: a. Indien het geval van tijdelijke overmacht te hare keuze het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomt op een later tijdstip alsnog na te komen. b. in geval van blijvende onmogelijkheid het recht de overeenkomst te ontbinden.

19.14 WenMar is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken. WenMar is slechts gehouden om schadevergoeding te betalen tot, benevens de andere voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, de hoogte van het bedrag, dat in het betreffende geval onder de verzekering van WenMar wordt uitbetaald.

19.15 Voor zover WenMar zaken of diensten van derden betrekt en gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is zij voor die zaken of diensten jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan waartoe zij jegens bedoelde derden aanspraak op kan maken.

19.16 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van WenMar in gevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

19.17 De opdrachtgever vrijwaart WenMar ter zake van alle aanspraken van derden welke mochten ontstaan in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.

19.18 WenMar is in geen enkele vorm en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie dan wel de verkeerde interpretatie ervan, bijvoorbeeld over de wegtoelating en het gebruik van de verkochte machines en voertuigen. Evenmin voor de overtredingen en juridische en financiële gevolgen die kunnen ontstaan m.b.t. deze wegtoelating en het gebruik van de machines en voertuigen na verkoop (bekeuringen, vorderingen, inbeslagname, aansprakelijkheidskwesties e.d.). Evenmin voor het onrechtmatig gebruik of de toepassing van eender welke door Verkoper aan Opdrachtgever verkochte machines, materialen of diensten. Alle informatie en toelichtingen zijn uitsluitend indicatief en informatief van karakter en hebben geen enkel bindend karakter. Zo ligt het risico van weigering van toekenning voor de definitieve wegtoelating op de voertuigen (verkocht door WenMar), gebruik ervan op de openbare weg en hierbuiten, te allen tijde bij Opdrachtgever. Geenszins rust hier een aansprakelijkheid bij WenMar.

 

20 Conversie

20.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwaren karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

21 Partiële nietigheid

21.1 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, orders, leveringen, diensten, en overige activiteiten van  WenMar . Deze Algemene voorwaarden zullen op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden beschikbaar op de internetpagina van WenMar: www.wenmar.nl

 

 

 

WenMar.nl

Is onderdeel van Sleutel Specialist Havekes 

Emmaweg  24

7551 BJ Hengelo

 

Telefoon:  074-2501620

 

Mail: info@wenmar.nl 

Ingeschreven bij kamer van koophandel Twente onder nummer: 08226704

BTW nummer: NL148822368B02

 

 

Privacy Polycy

wenmar.nl is een handelsnaam van Havekes. Havekes sleutelspecialist , gevestigd aan Emmaweg 24  te  7551BJ Hengelo  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via info@whavekes.nl

Persoonsgegevens die Havekes verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Havekes verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kindelijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@whavekes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt Havekes persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.
 • Om op basis van je surfgedrag ons aanbod van producten en diensten op je voorkeuren af te stemmen. Dit doen we alleen met jouw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Havekes neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Hoe lang Havekes persoonsgegevens bewaart

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@whavekes.nl.

Delen van persoonsgegevens door Havekes met derden

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Havekes, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: Facebook, Google, DHL, SiSow

 

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Havekes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@whavekes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe Havekes persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@whavekes.nl.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication.
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Shoefix die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Havekes gebruikt

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en heb). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is pgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kan het zijn dat je niet meer van alle functionaliteiten van Shoefix gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.

Privacy Policy laatst bijgewerkt op 22-05-2018

 

 

 

 


HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.